Ostatné príjmy akceptovateľné bankou

Úvery

Ostatné príjmy, ktoré banky môžu akceptovať pri žiadosti o úver (viď Ostatné príjmy – § 8 zákona č. 583/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov) môžeme rozdeliť ako hlavnédoplnkové ostatné príjmy.

Hlavné ostatné príjmy
 • Príjem zo živnosti na opatrovateľskú činnosť v Rakúsku 
 • Štátny transfer / Sociálna dávka (materský príspevok, rodičovský príspevok, príspevok na dieťa, náhrada za stratu na príjme, vdovský dôchodok, sirotský dôchodok, odmena pestúna)
 • Starobný dôchodok
 • Invalidný dôchodok
 • Výsluhový dôchodok
 • Sociálne transfery z ČR
 • Príjmy vybraných skupín klientov
 • Príjem doktoranda dennej formy štúdia
 • Príjem z finančného sprostredkovania
 • Príjmy z kapitálového majetku
Doplnkové ostatné príjmy
 • Príjem z prenájmu
 • Diéty 

Vzhľadom na veľké množstvo ostatných príjmov, vybrali sme tri najčastejšie sa vyskytujúce príjmy pri žiadosti o úver. V prípade záujmu o detailnejšie informácie k ostatným tu nespomínaným príjmom nás neváhajte kontaktovať, prostredníctvom kontaktného formulára.

Diversitis ostatné príjmy z podnikania
Štátny transfer / Sociálna dávka

Tak ako bolo spomenuté vyššie jedná sa o rôzne druhy príspevkov a dôchodkov. Banky väčšinou vyžadujú pre overenie príjmu predloženie dokladu o priznaní štátneho transferu / sociálnej dávky. Posledný aktuálny výpis z účtu, alebo výpisy z účtu za 3 mesiace kam je poukazovaný transfer / dávka. Transfer / dávka musia byť poberané minimálne 3 mesiace.

Špecifikum je materský príspevok, pri ktorom banky akceptujú ako príjem len do výšky rodičovského príspevku.

Príjmy vybraných skupín klientov

Jedná sa členov vybraných profesijných organizácií (komôr). Tiež sú označované ako slobodné povolania. Pre upresnenie môžem uviesť aspoň niektoré, ako je Slovenská advokátska komora, Notárska komora, Slovenská lekárska komora, Slovenská komora zubných lekárov, Slovenská komora psychológov, Slovenská lekárnická komora, Slovenská komora daňových poradcov, Slovenská komora audítorov, Slovenská komora exekútorov, Slovenská komora architektov, Komora geodetov a kartografov.

Podmienkou posúdenia príjmu zo strany banky je aby podnikateľ úspešne vykonával podnikanie min. 6 mesiacov, resp. 12 mesiacov v uplynulom zdaňovacom období. 

Spôsobov ako vypočítať priemerný príjem je viacero a je závislé od banky. Niektorá banka počíta priemerný mesačný príjem z výkonu slobodného podnikania ako percento z príjmov, resp. tržieb deleno dvanásť. Alebo sa príjem počíta ako percento z hrubého príjmu podľa daňového priznania.

Banke klient predkladá doklad preukazujúci členstvo v komore, daňové priznanie s výkazmi, doklady preukazujúce príjmy ako výpis z podnikateľského účtu min. za posledný mesiac a pred čerpaním úveru aj potvrdenie o neexistencii záväzkov voči daňovému úradu.

Príjem z vyplácaných diét

Banky akceptujú iba diéty vyplácané na účet, t.j. bezhotovostne, min. po dobu 6 mesiacov. Preto ako doklad sa predkladá k posúdeniu príjmu výpis z účtu za posledných 6 mesiacov. Potom už v závislosti od banky sa počíta percento z vyplatených diét. Čo môže byť v rozpätí 30% až 50%.

Pridaj komentár