DTI – vplyv výšky príjmu na poskytnutý úver

Úvery
Čo je to DTI ?

DTI je skratka z anglického výrazu Debt TIncome. Ako iste viete banky v rámci úverového procesu, posudzujú niekoľko ukazovateľov, na základe ktorých je klientovi schválená určitá výška úveru. Jedným z hlavných ukazovateľov je práve DTI, čo môžeme preložiť ako pomer zadlženosti žiadateľa o úver k jeho čistému príjmu.

DTI banky posudzujú pri nových úveroch, a to tak úveroch na bývanie, ako aj pri spotrebiteľských úveroch. 

V prípade úverov, ktoré klienti využijú na zjednodušené refinancovanie svojich existujúcich úverov, sa ukazovateľ DTI nevyhodnocuje. Podmienkou je, aby nový úver financoval existujúci úver a maximálne možné navýšenie nového úveru bude 5% z vyplácanej časti istiny alebo maximálne 2.000,- eur. Nový úver je možné navýšiť o sumu, ktorá je nižšia.

Diversitis DTI
Ako sa posudzuje príjem?

DTI nesmie presiahnuť 8-násobok čistého ročného príjmu žiadateľa. Čistý ročný príjem dostaneme, tak že čistý mesačný príjem žiadateľa vynásobíme 12 a výsledok ešte vynásobíme 8.

V prípade, ak žiadateľ v čase podania žiadosti o úver už spláca iné úvery, a tie budú naďalej po schválení nového úveru splácané, maximálna výška úveru bude znížená o súčty ich zostatkov. Výsledok nás informuje o tom, že akú maximálnu výšku úveru môže žiadateľ získať.

Čo sa započítava do celkovej zadlženosti klienta?

Do celkovej zadlženosti vstupujú všetky úvery klienta (vrátane novo poskytovaného úveru). Započítavajú sa aj kreditné karty a povolené prečerpania na bežných účtoch. Vyčerpaná časť sa započítava v plnej výške, z nevyčerpanej časti úverového rámca len 20 %, nie plná suma.

Existujú aj výnimky ?

Osemnásobok čistého ročného príjmu nepredstavuje absolútny úverový strop. Stále je možnosť zo strany financujúcej banky poskytnúť istú časť úverov, presahujúcich túto hodnotu, podobne ako pri LTV

Táto výnimka sa vzťahuje na úvery na bývanie poskytované klientom do 35 rokovs príjmom neprevyšujúcim 1,3-násobok priemernej mzdy a DTI pri týchto úveroch neprevyšuje hodnotu 9. Tu majú banky povolené presiahnuť povolený objem nových úverov o 5%, t.j. DTI > 8 maximálne do DTI < 9. 

Pokiaľ aktuálne hľadáte najoptimálnejší spôsob financovania kúpy nehnuteľnosti, výstavby nehnuteľnosti, rekonštrukcie nehnuteľnosti alebo refinancovania existujúcich úverov, prosím neváhajte nás kontaktovať.

Pridaj komentár