Príjem zo zamestnania akceptovateľný bankou

Úvery
Aký príjem zo zamestnania akceptuje banka pri žiadosti o úver?

V akej výške by mal príjem zo zamestnania byť a aké iné podmienky by ste mali spĺňať, aby banky mohli vyhovieť Vašej žiadosti o úver

Všeobecné pravidlo je, mať pravidelný príjem zo zamestnaniaz podnikania alebo niektorý z vybraných príjmov. Niektoré príjmy banky akceptujú, niektoré však nie, najmä v súčasnej pandémii COVID-19. 

Poďme si preto zrekapitulovať, aké príjmy sú pre banky všeobecne akceptovateľné a ktoré už nie. Vzhľadom k pomerne rozsiahlej téme sme túto problematiku spracovali až v troch článkoch. V prvom článku sa budeme venovať príjmu zo závislej činnosti – príjem zo zamestnania. V nasledujúcom článku spomenieme príjem z podnikania. A v poslednom príspevku sa budeme venovať ostatným príjmom, ktoré banky akceptujú.

Čo by ste mali vedieť ohľadom príjmu zo zamestnania?

Jedná sa o príjem zo závislej činnosti v SR, resp. v zahraničí, ktorý môže byť dohodnutý na dobu určitú alebo neurčitú (viď Príjem zo závislej činnosti – § 5 zákona č. 585/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov).

Základné pravidlo je, aby ste, v čase podania žiadosti o úver, mali pravidelný príjem u toho istého zamestnávateľa, aspoň 6 mesiacov, avšak minimálne 3 mesiace. Čo možno zjednodušene povedať, aby ste neboli v skúšobnej dobe, ktorá je trojmesačná. Takže v štvrtom mesiaci výkonu Vášho zamestnania môžete podať žiadosť o úver

Ako v skúšobnej dobe, tak ani vo výpovednej dobe, nie je možné podať žiadosť o úver, nakoľko Vám žiadosť bude zamietnutá. 

A čo príjem z pracovného pomeru na dobu určitú?

Takýto príjem banky akceptujú v prípade, ak je pracovný pomer u jedného zamestnávateľa dohodnutý na dobu min. jeden rok, alebo už bol aspoň jedenkrát obnovený. V prípade príjmu zo zahraničia, musí pracovný pomer trvať min. 6 mesiacov.

Príjem zo zahraničia

Pri tomto príjme je potrebné ešte rozlišovať či sa jedná o rezidentov alebo nerezidentov. 

Rezident je občan SR s trvalým pobytom v SR, alebo osoba, ktorá sa obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku na území SR.

Nerezident je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý ani prechodný pobyt v SR. Právnická osoba, ktorá má sídlo mimo územia SR, alebo organizačná zložka tuzemca so sídlom v zahraničí.

Pri takomto druhu príjmu banky akceptujú iba určité percento z príjmu, vo výnimočných prípadoch 100% príjmu zo zahraničia. Môže to byť v rozpätí od 60% do 80%, no vždy je to na individuálnom posúdení banky.

Zároveň v závislosti od banky je akceptovaný príjem iba vo vybraných menách. Vo všeobecnosti, však možno povedať, že určite je akceptovaný príjem v CZK, HUF, PLN, GBP, CHF, DKK, HRK, RON, SEK a USD. Samozrejme sú banky, ktoré Vám môžu akceptovať príjem v niektorej z vyššie uvedených mien. No sú banky, ktoré akceptujú príjem zo zahraničia iba v niektorej z vyššie uvedených mien.

Diversitis príjem zo zamestnania
Aké doklady k preukázaniu príjmu zo zamestnania banky požadujú?

Pri príjme zo závislej činnosti, ktorý je overiteľný prostredníctvom dopytu vykonaného do databázy Sociálnej poisťovne nie sú potrebné žiadne doklady. Vo výnimočných prípadoch banka môže požiadať klienta potvrdiť príjem zamestnávateľom na príslušnom tlačive banky. Najčastejšie je to Potvrdenie o príjme.

Osobitosti pre príjem zo zamestnania

Príjem zo závislej činnosti z obchodnej spoločnosti, kde má klient – žiadateľ spoluvlastnícky podiel (výška % podielu v spoločnosti a to či je akceptovaný príjem z takejto spoločnosti, je závislé od individuálneho posúdenia banky): 

  • Spoločnosť musí úspešne podnikať min. 6 mesiacov v uplynulom zdaňovacom období, resp. min 12 mesiacov.
  • Neakceptuje sa strata, ani záporné vlastné imanie, resp. záporný rozdiel medzi majetkom a záväzkami, ani nulová hodnota výdavkov. 
  • Podnikanie musí trvať nepretržite aj naďalej.
  • Klient uvedie v žiadosti o úver príjem zo zamestnania a zároveň doloží kópiu daňového priznania a finančné výkazy spoločnosti u ktorej je zamestnaný.

Príjem zo závislej činnosti u zamestnávateľa, pri ktorom je potrebné dokladovať príjem na tlačive Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti:

  • Jedná sa o príslušníkov Policajného zboru, zamestnancov Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníkov, príslušníkov ozbrojených síl. 

Akceptovateľný súbeh príjmov:

  • Súbeh príjmov zo zamestnania u viacerých zamestnávateľov (preveruje sa každý z príjmov samostatne a pracovné pomery musia trvať v čase podania žiadosti o úver). V tomto prípade môže klient mať až dva pracovné pomery, napr. dve pracovné zmluvy, alebo jednu pracovnú zmluvu a jednu dohodu.
  • Zo závislej činnosti a z podnikania (klient dokladuje príjem zo zamestnania a daňové priznanie za ukončený rok spolu s finančnými výkazmi z podnikania). V tomto prípade môže klient mať pracovný pomer a popri tom vykonáva ešte činnosť ako podnikateľ.

Neakceptovanie príjmu z dôvodu pandémie COVID – 19

Tak ako som spomenula na začiatku článku, vzhľadom k aktuálnej situácii pandémie COVID – 19, banky neakceptujú príjmy zo zamestnania vo vybraných sektoroch. Jedná sa o najviac zasiahnuté sektory, ako je sektor cestovného ruchu, bary, reštaurácie, letecká doprava, kultúra, služby napr. kaderníctvo, kozmetika, masáže a spa.

Na čo netreba zabúdať?

Stále treba mať na pamäti, že úver je dlhodobý záväzok. Preto je potrebné, pred tým ako sa rozhodnete požiadať o úver, posúdiť svoje príjmy a finančnú rezervu, ktorú v prípade úverov na bývanie je potrebné mať min. vo výške 20% z hodnoty financovanej nehnuteľnosti.   

Chýbajúca finančná rezerva, nestabilný príjem, alebo už existujúce splácané iné úvery, sú dôvody na základe ktorých môže byť klientovi bankou zamietnutá žiadosť o úver. Napriek neschváleniu úveru klient získa zápis v úverovom registri.

Aby ste predišli zamietnutiu úveru a „zbytočnému“ zápisu v úverovom registri, neváhajte sa obrátiť na nás. V prípade špecifických príjmov posúdime v rámci vykonanej analýzy, či je Váš príjem postačujúci k žiadosti o úver a radi Vám odporučíme možnosti financovania. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formulára

Pridaj komentár