LTV – výška úveru verzus hodnota zabezpečenia

Úvery
Úvery na bývanie

LTV ako pojem pri úvere na bývanie, často označovanom ako hypotéka, je téma, ktorá sa týka väčšiny z nás. Úver na bývanie je taký druh úveru, ktorý je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti vrátane rozostavanej stavby, k časti nehnuteľnosti alebo k budúcej nehnuteľnosti, ktorý poskytuje banka. Práve v závislosti od hodnoty nehnuteľnosti, ktorá slúži na zabezpečenie úveru, sa odvíja aj maximálna výška úveru, ktorú môže banka poskytnúť klientovi. 

Samozrejme to, aká bude maximálna výška úveru, je závislé aj od iných ukazovateľov, o tých si povieme v nasledujúcich príspevkoch. 

Nehnuteľnosť, ktorá slúži na zabezpečenie úveru, sa musí nachádzať na území SR, musí byť riadne zapísaná v katastri nehnuteľností a nesmú sa k nej viazať bankou neakceptovateľné ťarchy, napr. exekúcia alebo právo dožitia.

čo je LTV pri zabezpečení úveru záložným právom k nehnuteľnosti?

Nebudem sa venovať inštitútu záložného práva, ale hodnote zabezpečenia z pohľadu maximálnej výšky úveru.

Banky spravidla poskytnú úver do výšky maximálne 80% z hodnoty založenej nehnuteľnosti (označené ako „LTV“ z angl. loan to value = pomer úveru k hodnote nehnuteľnosti) v niektorých prípadoch až do výšky maximálne 90 % LTV. 

Banky v zmysle platnej legislatívy, nemôžu poskytnúť úver vyšší ako 90% LTV, pričom hodnotu nehnuteľnosti určuje znalec vypracovaním znaleckého posudku. V súčasnosti môžu úvery, ktoré presahujú 80% hodnoty založenej nehnuteľnosti, tvoriť najviac 20% nových úverov poskytnutých bankou. Uvedené je vyhodnocované na kvartálnej báze. 

Často krát si klienti myslia, že kupujú nehnuteľnosť, ktorej trhová hodnota je niekoľko násobne vyššia ako všeobecná hodnota nehnuteľnosti stanovená podľa znaleckého posudku. Preto očakávajú, že banky im v pohode poskytnú úver, hoci aj 80% z hodnoty kúpnej ceny. No netreba zabúdať na to, že banka akceptuje, vždy nižšiu hodnotu nehnuteľnosti pri určení maximálnej výšky úveru.

Takže ak kupujete nehnuteľnosť, ktorej kúpna cena je 100.000,- Eur, a hodnota podľa znaleckého posudku je 80.000,- Eur, banka bude LTV počítať z tej nižšej hodnoty, teda z 80.000,- Eur. LTV 80% bude 64.000,- Eur. Úver, ktorý Vám banka môže poskytnúť, teda úverové = cudzie zdroje, bude vo výške 64.000,- Eur . A vy musíte mať k dispozícii vlastné zdroje vo výške 36.000,- Eur, ktoré budete potrebovať na dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti. 

Samozrejme môže nastať aj opačný prípad, kedy kúpna cena bude 90.000,-eur a hodnota nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku bude stanovená vo výške 100.000,- Eur. Tu bude opäť banka vychádzať z nižšej hodnoty nehnuteľnosti, v tomto prípade z kúpnej ceny 90.000,- Eur. LTV 80% bude 72.000,- Eur úverové zdroje a vlastné zdroje budete potrebovať vo výške 18.000,- Eur.

No nie vždy banky akceptujú 1:1 hodnotu nehnuteľnosti podľa znaleckého. 

Diversitis LTV
Čo to znamená?

Znalecký posudok, ktorý poskytnete banke spolu so žiadosťou o úver, je vždy verifikovaný interným znalcom banky. Pokiaľ znalec banky rozhodne, že hodnota nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku je vysoká, zníži hodnotu posudzovanej nehnuteľnosti. Z takto zníženej hodnoty sa následne počíta LTV

Aká bude potom maximálna výška úveru?

Pokiaľ podľa znaleckého posudku bude všeobecná hodnota nehnuteľnosti 100.000,- Eur a znalec banky určí akceptovanú hodnotu nehnuteľnosti vo výške 80.000,- Eur, tak LTV 80% bude 64.000,- Eur, čo reálne predstavuje už iba LTV 64%. 

Vedia všetky banky poskytnúť úver do 90% LTV?

Platná legislatíva im to umožňuje. No pokiaľ zohľadníme limity, ktoré som spomenula na začiatku, nie pre každého sa „ujde“ úver do 90% LTV.

Niektoré banky majú napríklad stanovené, že úver do 90% LTV vedia poskytnúť iba na byty v krajských mestách. 

V prípade rodinných domov väčšina bánk poskytne úver maximálne do 80% LTV. Samozrejme nájdu sa aj výnimky, a pri klientoch s dobrým príjmom, s rodinným domom v krajskom, resp. okresnom meste vedia poskytnúť aj 90% LTV.

Ak máte záujem o detailnejšie informácie ohľadom zabezpečenia a iných kritérií pri úveroch na bývanie, nechajte nám prosím svoje kontaktné údaje. 

Radi Vám pomôžeme

Pridaj komentár