Sporenie

Stavebné sporenie je účelové sporenie. Toto sporenie je možné použiť na zabezpečenie bývania, modernizáciu bytu či domu, alebo na ich rekonštrukciu. Stavebné sporenie je možné použiť aj na obnovu bytových domov v spoločenstve vlastníkov.

Diversitis stavebné sporenie list

Ako stavebné sporenie funguje?
  • Zmluvu o stavebnom sporení možno uzavrieť pre sporiteľa už krátko po jeho narodení, t.j. od 0 rokov veku života.
  • Za osoby do 18 rokov uzaviera zmluvu jeho zákonný zástupca.
  • Cieľová suma stavebného sporenia pozostáva zo sporenia a možnosti čerpania úveru.
  • Sporenie možno realizovať mesačnými splátkami, jednorazovými alebo nepravidelnými vkladmi.
  • Výška cieľovej sumy sa môže zvyšovať alebo znižovať v závislosti od potrieb sporiteľa.
  • Jeden sporiteľ môže získať štátnu prémiu iba jedenkrát za rok z prostriedkov vložených do 31.12. príslušného kalendárneho roku na účet vedený v stavebnej sporiteľni.
  • Výšku a dobu splácania úveru alebo medziúveru ovplyvňuje dĺžka sporenia, cieľová a nasporená suma.
  • Pre poskytnutie úveru musí byť dodržaná zákonná podmienka dĺžky sporenia minimálne 24 mesiacov.
  • Podmienky pre poskytnutie medziúveru a úrokové sadzby k nemu podliehajú obchodnej politike príslušnej sporiteľne.
Aká je stanovená výška vkladu na získanie štátnej prémie a aktuálna výška štátnej prémie?

Výška potrebného vkladu na získanie maximálnej štátnej prémie v roku 2021 je 2800 eur. Predstavuje sumu vkladov potrebných na získanie maximálnej štátnej prémie. Výšku štátnej prémie pre rok 2021 stanovilo Ministerstvo financií opatrením vo výške 2,5% zo sumy ročných vkladov. Jej maximálna nominálna hodnota je 70 eur.

Koľko musíte sporiť, aby ste získali štátnu prémiu a čo je dôležité pri sporení?

Na získanie maximálnej štátnej prémie je potrebné mesačne sporiť 233,30 eur, resp. sumu môžete na Váš účet stavebného sporenia vložiť jednorázovo, alebo ako nepravidelné vklady. V prípade, že si sporiteľ uzatvorí zmluvu o stavebnom sporení v druhej polovici roka, prichádza o polovicu štátnej prémie. Čo v praxi znamená, že má nárok na alikvotnú časť prémie, maximálna výška je 35 eur.

Diversitis stavebné sporenie bonus
Diversitis stavebné sporenie 2021

Podmienky získania štátnej prémie v roku 2021

Nárok na získanie štátnej prémie na stavebnom sporení, vzniká vtedy, ak aktuálny príjem sporiteľa nepresiahne 1,3 násobok priemernej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. V hrubom aktuálne nesmie príjem sporiteľa presiahnuť cca. 1500 eur mesačne. Stavebná sporiteľňa pripíše štátnu prémiu sporiteľovi až po preverení jeho príjmu cez finančnú správu.

Pre doplnenie uvádzame, že nárok na štátnu prémiu zaniká medziúverom, ale taktiež financovaním iných potrieb ako v súvislosti s bývaním, t.j. sporiteľ nepredloží stavebnej sporiteľni doklady preukazujúce účelové použitie prostriedkov zo stavebnej sporiteľne.

Užitočná informácia:

Zmluvy stavebného sporenia je možné previesť na deti, alebo na iného rodinného príslušníka, ktorý spĺňa príjmové podmienky na získanie štátnej prémie. Pre zmluvy o stavebnom sporení založené po 1. januári 2019 platí, že účel využitia prostriedkov zo stavebného sporenia na stavebné účely, resp. nadobudnutie nehnuteľnosti, je potrebné vydokladovať stavebnej sporiteľni vždy. Ak sporiteľ nevydokladuje účel, štátnu prémiu nedostane. Pri uzatváraní nových zmlúv je nevyhnutné na tento fakt myslieť.

Stavebné sporenie je možné využiť aj ako úverový produkt

Stavebné sporenie je nielen sporiaci produkt, ale je ho možné využiť aj ako úverový produkt. Pri súčasných obmedzeniach pri získaní klasického úveru na bývanie a najmä cenách nehnuteľností, úver zo stavebnej sporiteľne, je možné využiť, najmä na dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti – k úveru na bývanie alebo k vlastným zdrojom, resp. na financovanie zariadenia alebo rekonštrukcie bývania, ako alternatíva spotrebných úverov.