Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov a ich ochrana

Ochrana Vašich osobných údajov je dôležitá

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov a ich ochrana sú pre Diversitis, s.r.o. veľmi dôležité. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a ich ochrana je zabezpečená v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni nami používaných prostriedkov. Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia a súčasne vykonávame spracúvanie osobných údajov v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z GDPR a zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Diversitis ochrana osobných údajov
1. Informácie o Prevádzkovateľovi
Diversitis - Úvery. Sporenie. Poistenie

Diversitis, s.r.o.

Kalinčiakova 21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovensko

IČO: 51189917 DIČ: 2120638960

web: www.diversitis.sk

mail: diversitis@diversitis.sk

telefonický kontakt: +421905249659

2. Ochrana osobných údajov a informácie o Zodpovednej osobe

V rámci Diversitis, s.r.o. nebola určená zodpovedná osoba. Svoje práva si môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 4.

3. Poučenie o právach dotknutej osoby
a) Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade, ak tomu tak je, máte právo na získanie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v zákone. Súčasne máte právo získať kópiu tých osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

b) Právo na opravu osobných údajov

V prípade, ak zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplné osobné údaje, máte právo na ich opravu alebo doplnenie.

c) Právo na odvolanie súhlasu

V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo na jeho odvolanie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

d) Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Uplatneniu tohto práva však predchádza individuálne posúdenie Vašej žiadosti, pričom nebude uplatnené v prípade, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné na niektorý z prípadov uvedených v čl. 17 GDPR, najmä na splnenie zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu prevádzkovateľa, na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

e) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to iba z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR. Uvedené právo si môžete uplatniť najmä vtedy, ak naše združenie už nemá potrebu spracúvať Vaše osobné údaje, ale tieto údaje sú potrebné pre Vás na preukázanie uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov.

f) Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste našej spoločnosti poskytli na základe súhlasu udeleného pri reghistrácii, a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte. V prípade Vašej požiadavky prenesieme tieto údaje Vami určenému inému prevádzkovateľovi, pokiaľ tomu nebudú brániť zákonné alebo iné prekážky.

g) Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame na základe oprávneného záujmu alebo v súvislosti s vykonávaním aktivít priameho marketingu, ako aj namietať voči profilovaniu za uvedeným účelom. Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.

h) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 323 13 220, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

4. Kontaktné údaje pre uplatnenie práv dotknutej osoby

Jednotlivé práva uvedené v bode 3. si môžete uplatniť telefonicky na linke +421 905 249 659, poslaním e-mailovej žiadosti na e-mailovú adresu: gdpr@diversitis.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa Diversitis, s.r.o., Kalinčiakova 2647/21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika (na obálku uviesť „GDPR“ alebo “Ochrana osobných údajov”).

Informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si u nás uplatníte, poskytujeme bezplatne a budú Vám poskytnuté najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie 2 mesiace v závislosti od komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

V prípade, že s nami nadviažete kontakt niektorým z vyššie uvedených komunikačných kanálov, použijeme Vami oznámené údaje (Vašu e-mailovú adresu, resp. Vaše meno, priezvisko a Vaše telefónne číslo) pre zodpovedanie Vašich otázok resp. pre vybavenie Vašej žiadosti. Údaje budú vymazané bezodkladne potom, ak nebudú viac potrebné pre zodpovedanie Vašich otázok alebo pre vybavenie Vašej žiadosti, respektíve obmedzíme ich spracúvanie v prípade potreby preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, alebo v prípade, ak existujú zákonné povinnosti ich uchovávať.

Ak máme dôvodnú pochybnosť o Vašej totožnosti, môžeme v súvislosti s uplatnením jednotlivých práv požiadať o poskytnutie dodatočných informácií na potvrdenie Vašej totožnosti.

Ochrana informácií o spracovateľských činnostiach

Spracovateľská činnosť: Finančné sprostredkovanie a realitná činnosť

a) Účel spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb za účelom výkonu finančného sprostredkovania pre jednotlivé finančné inštitúcie, a to za účelom identifikácie a autentifikácie klienta, resp. potenciálneho klienta, ktorý má záujem uzatvoriť zmluvu. Za účelom prípravy a uzatvorenia zmluvného vzťahu, plnenia zmluvných povinností voči klientom, za účelom evidencie a riešenia sťažností, reklamácií a servis klientom. 

b) Právny základ spracúvania osobných údajov

Všeobecný právny predpis Európskej únie pre oblasť ochrany osobných údajov je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie“).

Na oblasť finančného sprostredkovania sa vzťahuje množstvo ďalších predpisov, ktoré dopĺňajú alebo spresňujú Nariadenie vo vzťahu k osobným údajom. Ide predovšetkým o zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a o finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o poisťovníctve“), zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o bankách“), zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

c) Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje
Kategórie spracúvaných osobných údajov:

Fyzické osoby, fyzické osoby podnikatelia, právnické osoby podnikatelia, a ich zamestnanci:

Zoznam osobných údajov: 
  • Základné identifikačné údaje dotknutých osôb  (titul, meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, štát, údaje spoločnosti, e-mailová adresa, telefón, mobil),
  • Rozšírené informácie o dotknutej osobe a transakčné údaje súvisiace s konkrétnym obchodom, alebo potenciálnym obchodom,
  • Údaje nevyhnutné pre dojednanie zmluvy a prípadné plnenie, napr. z poistnej zmluvy,
  • Korešpondencia, metadáta a iná komunikácia s dotknutou osobou,
  • Osobitné kategórie osobných údajov, napr. pre potreby dojednania životného poistenia je nevyhnutné, mať k dispozícii aj údaje o zdravotnom stave klienta,
  • Osobné údaje tretích osôb nevyhnutné na plnenie povinností finančných inštitúcií voči dotknutej osobe a týmto tretím osobám, napr. poverené osoby na zastupovanie dotknutej osoby, údaje zákonného zástupcu a iné. 
Zdroj, z ktorého sú získavané osobné údaje:
  • dotknutá osoba.
d) Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sú uchovávané v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach nasledovne:

  • osobné údaje spracúvané podľa ustanovení osobitného zákona ako aj evidenciu všetkých písomných podkladov sa uchovávajú po dobu, ktorú jej ukladá zákon, napr. 10 rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby.
e) Kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované:

  • NBS,
  • orgánom verejnej moci.
f) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Kontaktné formuláre

Uchovávame údaje, ktoré nám poskytnete v kontaktných formulároch.

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. 

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. 

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený. 

Aké údaje ukladáme

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov. 

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.