O kurze

11.02.2021 je Deň pre bezpečnejší internet.

Podporuje ho aj Európska komisia prostredníctvom Programu pre bezpečnejší internet. Jeho organizáciu na celom svete zabezpečuje od roku 2004 sieť INSAFE. Zmyslom Programu je upozornenie na ochranu súkromných údajov na internete, najmä na webových stránkach sociálnych sietí. Mnohé spoločnosti v záujme prispieť k bezpečnejšiemu internetu podpísali Zásady pre bezpečnejšie sociálne siete a umožnili tak užívateľom ľahšie meniť nastavenia ochrany súkromia. Napriek snahám o ochranu dát a súkromia, hrozba zneužitia sa stále zvyšuje. 

Vedeli ste, že:

– k zneužitiu osobných údajov dochádza v súvislosti s nákupom cez internet alebo čerpaním pôžičiek.

– 20% ľudí obdrží nevyžiadaný e-mail, ktorý požaduje, aby príjemca poskytol citlivé údaje.

– pravdepodobnosť kybernetického útoku je vyššia ako pravdepodobnosť poistnej udalosti pri dopravnej nehode.

– až 62% prípadov spotrebiteľských sporov, ktoré riešia poisťovne sa týka nákupov cez internet.

Diversitis internet
Internet a riziká

Kybernetické riziká sú súčasťou nášho života vo svete plnom informácií a informačných technológií. Akákoľvek spoločnosť, ktorá prichádza do styku s elektronickými dátami, či už v mobilných zariadeniach, počítačoch, na serveroch alebo online, je vystavená takýmto rizikám. Nie je to len spoločnosť, ale aj každý jeden človek – „užívateľ“ internetových služieb sa vystavuje hrozbe zneužitia osobných údajov, v podobe útokov v rámci elektronických platieb, ohrozenia virtuálnej identity, poškodenia dobrého mena, či riziku kyber šikany na sociálnych sieťach.

Aby predísť problémom so zneužitím dát?
  • Nakupovať len na e-shopoch, ktoré používajú SSL šifrovanie – URL adresa obchodu začína na https:// a nie na http://!
  • Pri on-line platbe nezabudnite používať iba bezpečné pripojenie – verejná, otvorená WIFI sieť nie je bezpečnou!
  • Údaje o platobnej karte si nikdy neukladajte do vytvoreného konta na stránke e-shopu!
  • Pokiaľ je to možné používajte virtuálne platobné karty!
  • Je dôležité si pravidelne aktualizovať programy a mobilné aplikácie!
  • Pri nezrovnalostiach v transakciách na bankovom účte, okamžite kontaktujte svoju banku!
  • Online hry zadarmo môžu obsahovať malvér. Pár chvíľok zábavnej hry, vás môže stáť zneužitie vašich osobných údajov!

Či už ste spoločnosť alebo jednotlivec, napriek obozretnému správaniu sa, stále existujú hrozby, ktoré môžu nastať na internete alebo v súvislosti s využívaním elektronických dát. Preto je vhodné si jednotlivé riziká poistiť.

Ako je možné si zabezpečiť ochranu pred škálou rizík, ktoré nie sú kryté bežným zodpovednostným alebo majetkovým poistením?

Následky kybernetických rizík v podobe straty zisku, straty dôvery, poškodenia dobrého mena alebo straty dát môžu byť likvidačné, je na mieste uvažovať nad poistením si týchto rizík. 

Nebezpečenstvá sú rôzne – od straty informácií z jedného notebooka, či počítača, hrozby v cloud computing-u, problémy s prístupom k systémom, neoprávnenými zásahmi či prerušením poskytovania webových služieb, útoky v rámci elektronických platieb, ohrozenie virtuálnej identity, poškodenie dobrého mena, riziko nákupu cez internet. 

Poistite sa!

Vhodne zvoleným poistným produktom a pripoisteniami je možné zabezpečiť krytie vzniknutých nákladov na odborné služby za účelom zaistenia možnosti obnovy, znovu zhromaždenia alebo znovu vytvorenia elektronických dát, krytie škôd a nákladov na právne zastúpenie, poradenstvo, zabezpečenie pomoci klientom vo forme úhrady vzniknutej škody, zabezpečenie asistencie pri riešení poškodenia dobrého mena a iné. V prípade záujmu o ponuku poistenia nás neváhajte kontaktovať.

Zobraziť viac